TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Tefenni İlçesi Zafer Mahallesinde bulunan 2 adet arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.
1-İhale 07/06/2023 Çarşamba günü saat 10.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.
2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:
İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için aşağıda istenilen belgelerin hazırlanması ve ihale saatinden önce Fen İşleri Müdürlüğümüze teslim edilmesi zorunludur:
a-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)
b-Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.)
c-Tüzel kişiliklerde bağlı oldukları oda kaydı.
ç-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.
d-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.
e-Şartname bedeli 1.000,00-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
f-2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
g-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (İhalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (ç), (f) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

SIRA
NO
MAHALLE ADA PARSEL/
BAĞIMSIZ BÖLÜM NO
YÜZ ÖLÇÜMÜ M2 NİTELİĞİ MUHAMMEN BEDEL TUTARI (TL) GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE
TARİHİ:
İHALE
SAATİ:
1 Zafer 466 1 484,91 Arsa 339.437,00 10.183,11 07.06.2023 10:00
2 Zafer 466 2 484,84 Arsa 339.388,00 10.181,64 07.06.2023 10:00

3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
4-Son müracaat tarihi 07/06/2023 Çarşamba günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Fen İşleri Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

#ilangovtr Basın No ILN01836452