T.C.
TEFENNİ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : Burdur İl, Karamanlı İlçe, HÜRRİYET Mahalle/Köy, 311 Ada, 13 Parsel, Burdur ili Karamanlı ilçesi Hürriyet mahallesi 311 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz tarla vasfında 23.641,34 m2 büyüklüğündedir. Taşınmaz Karamanlı ilçe merkezine 5 km, Burdur-Fethiye D330 karayolu Kağılcık bölgesin 4,3 km uzaklıktadır. Taşınmaz üzerinde kıymet takdiri tarihi itibariyle yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın toplulaştırma arazi yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz tarımsaz özellikleri olarak düzgün şekle ve düzgün kenarlara sahiptir. Taşınmaz kumlu-tınlı toprak yapısında ve ortalama %2-3 eğimlidir. Taşınmaz yüzeyi düzgün bir yapıda olup, toprak derinliği iyi seviyededir. Taşınmaz üzerinde kıymet takdiri tarihi itibariyle tarımsal faaliyet bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede mısır, şekerpancarı vb. sulu tarım ürünleri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Taşınmaz Karamanlı sulama sahası içerisinde kalmaktadır. Sulu tarım arazisi özelliğindedir. Yapılan hesaplamalar ve değerlendirmeler sonucunda taşınmazın değerinin 1.222.428,71 TL olduğu tespit edilmiştir. NOT : Bilirkişi raporu UYAP e-satış portalında satış ilanı ekinde yer almaktadır. Rapor eksper raporu niteliğinde olmayıp ihale edilen mal/ların bulunduğu yer bilgisi, ihale teminat bedelini yatırma şekline, vekaletle ve yetki belgesi ile ihaleye katılacakların vekaletnamesinin, yetki belgesinin asılı veya noterden onaylı suretini sunması, KDV-Damga Vergisinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar satış ilanında belirtilmiş olup, Satışa iştirak edenlerin satış ilanı, ekinde bulunan şartnameyi, bilirkişi raporunu görmüş, okumuş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır.
Adresi : Burdur İli Karamanlı İlçesi Hürriyet Mahallesi 311 Ada 3 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Karamanlı / BURDUR
Yüzölçümü : 23.641,34 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : İmar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.222.428,71 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.lehine ipotek mevcuttur.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2023 – 13:31
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2023 – 13:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2024 – 13:31
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2024 – 13:31

26/09/2023(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01900029