T.C.
BURDUR
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/211
KARAR NO : 2023/546
SANIK :RIDWA SEIF, Seıf ve Mwaboto oğlu, 15/04/1968 TANZANYA doğumlu, Aksaray Asımbey Sok.bN. 7 D. 6 Aksaray /İstanbul
KARAR TARİHİ : 17/07/2023
Mahkememizin 17/07/2023 tarih ve 2015/211 Esas ve 2023/546 Karar sayılı kararı ile sanık RIDWA SEIF hakkında Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması suçundan açılan kamu davasında, sanığın üzerine atılı suça ilişkin olağan zamanaşımı süresinin 5237 sayılı TCK’nın 66/1-e maddesi uyarınca 8 yıl olduğu, suç tarihinin 23/04/2015 olduğu, zamanaşımını kesen son sebebin 29/04/2015 tarihinde iddianamenin tanzim edilmesi olduğu ve olağan zamanaşımı süresinin 29/04/2023 tarihinde dolduğu anlaşılmakla sanık hakkındaki kamu davasının 5237 sayılı TCK’nın 66/1-e maddesi delaletiyle CMK’nın 223/8 maddesi uyarınca düşmesine karar verildiği, kararın yukarıda belirtilen sanığın yokluğunda verilmesi sebebiyle tebliğ edilmesi gerektiği, ancak açık ikametgah adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle 7201 sayılı T.K. 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış, hazırlanan bu metnin gazetede ve Yerel İnternet Haber Sitesinde(İl) yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren mahkememize ya da bulunulan yer mahkemesine verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla tutuklu/hükümlü olunması durumunda bulunduğu cezaevi zabıt katibi veya ceza infaz kurumu müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle tebliğden itibaren 7 gün içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği İLANEN tebliğ olunur. 29/08/2023

#ilangovtr Basın No ILN01884209