Süleyman Demirel Üniversitesi,  İdari   ve   Mali   İşler   Daire   Başkanlığı,   Sağlık  Kültür   ve   Spor   Daire Başkanlığı   ve   Yapı   İşleri   ve   Teknik   Daire   Başkanlığı’na   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b)  fıkrasına  göre,  aşağıda  belirtilen  unvanlarda  2022  yılı  KPSS  (B)  grubu  puan  sırası  esas alınmak suretiyle toplam 35 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

A-GENEL ŞARTLAR:

 • 1- 657   sayılı   Devlet   Memurları   Kanunu’nun   48   inci   maddesinde   belirtilen   şartları taşımak..
 • 2- Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.
 • 3- Adayın  başvurduğu  pozisyon  niteliğine  göre  2022  KPSS  (B)  grubu  sınavına  girmiş
 • 4- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 • 5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  Anayasal  düzene  ve  bu düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  (…)( zimmet,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • 6- Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • 7- Tercih edilecek pozisyonun için belirlenen özel şartları taşıyor olmak.
 • 8- Üniversite yönetimi tarafından gerekli  görüldüğü  takdirde görev yerlerinde değişiklik yapılabilecektir.
 • 9- Başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  4/B  maddesinin  "Bu şekilde   istihdam   edilenler,   hizmet   sözleşmesi   esaslarına   aykırı   hareket   etmesi   nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

B-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

 • 1- Başvurular,  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımlandığı  günden  itibaren  15  inci  günü  saat 23.59’a  kadar  Üniversitemizin  İnsan  Kaynakları  Başvuru  Sistemi’nden  (https://ikbasvuru.sdu. edu.tr) online olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • 2- Adaylar öncelikle başvuru sistemine kayıt olduktan sonra “Sözleşmeli Personel Alımı İlanı”   için   başvuru   işlemlerini   başlatacaktır.   Adaylar   başvuru   sisteminin   öncelikle   kişisel bölümünde   istenen   verileri   (öğrenim   belgesi,   transkript,   deneyim,   sınav,   askerlik,   sabıka, mahkumiyet,  iletişim  bilgileri  vb.)  çekip/yükledikten  sonra  “işlemler”-“başvuru  sürecindekiler” bölümünden   başvuru  yapmak   istediği  pozisyonu   seçtikten   sonra  “Başvuru   Yap”  butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır.
 • 3- Başvurular  üzerinde  güncelleme  yapmak  istenildiğinde  mevcut  başvuru  silinerek, “İşlemler-Başvuru  Sürecindekiler”  menüsünden  yeniden  başvuru  oluşturulabilecek  olup,  tüm sorumluluk adaylara aittir. (Bilgilerinde güncelleme yapmama, yanlış/eksik belge yükleme, özel şartlar bölümünde yazan mezuniyetten farklı  mezuniyetle başvurma,  yanlış  ilana başvurma vb.) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar herhangi bir hak iddia edemeyecek olup haklarında  yasal  işlem  başlatılacaktır.  Atamaları  yapılmış  olsa  bile  atamaları  iptal  edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 4- Başvuru   sistemi   öğrenim   bilgilerini   ilgili   web   servisler   aracılığı   ile   otomatik çekmektedir.  Öğrenim bilgisi  otomatik çekilmeyen adayların başvuru sistemine onaylı  öğrenim belgesi  ve  transkriptlerini  (lisans,  önlisans)  “Kişisel-Eğitim  Bölümü-Eğitim  Bilgisi  Ekleme” butonundan   manuel   olarak   yüklemesi   gerekmektedir.   KPSS  P94   puanı  ile   alım  yapılacak pozisyonlara başvuran adayların ortaöğretim belgesinin onaylı suretini “Kişisel-Eğitim Bölümü- Eğitim Bilgisi Ekleme” butonundan manuel olarak yüklemesi zorunludur. Başvurulan pozisyonun niteliğine  göre  istenen  alanda  ortaöğretim  mezuniyet  belgesini  yüklemeyen  adayın  başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 • 5- Daha önce başvuru sistemine kayıt olan adayların, kişisel bilgilerini (eğitim, sınav vs.) mutlaka sistem üzerinden güncelleme yapması gerekmektedir.
 • 6- Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylı denklik belgesinin    başvuru    sisteminin    “Kişisel    -    Deneyim    Bilgilerim”    bölümüne    yüklenmesi gerekmektedir.
 • 7- Başvurulan   pozisyonun   özel   şartlar   bölümünde   deneyim   şartı   var   ise   e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu SGK dökümünden ayrıca olmak üzere görev ve pozisyon bilgisini içerir   çalıştığı   kurumdan   alınacak   onaylı   belgenin   başvuru   sisteminin   “Kişisel-Deneyim Bilgilerim” bölümüne yüklenmesi zorunludur.
 • 8- Başvurulan pozisyonun özel şartlar bölümünde çalışılacak alan ile ilgili özel belge ve sertifikaların (ustalık, mesleki yeterlilik, antrenörlük, kalfalık, hijyen eğitimi, usta öğreticilik vb. belgelerin)   onaylı   suretlerinin   başvuru   sisteminin   “Kişisel-Deneyim   Bilgilerim”   bölümüne yüklenmesi zorunludur.
 • 9- İstenilen bilgi  ve belgelerin başvuru süresi içinde başvuru sistemine girilmesi  esastır.
 • Başvuru süresi sonrasında sisteme yüklenen bilgi ve belgeler dikkate alınmayacaktır.
 • 10- Adayların  sadece  tek  bir  pozisyon  için  başvuru  yapmaları  gerekir.  Birden  fazla pozisyon için başvuru yapıldığı takdirde ilk başvurusu geçerli olacaktır.
 • 11- Başvuru   sistemine   kayıt   ve   başvuru   yapılması   hakkındaki   öğretici   videolar https://www.youtube.com/     watch?v=zBSszCcjVLg     ve     https://www.youtube.com/watch?v= hf70Qp2W3RA adreslerinden izlenebilecektir.

BAŞVURU İÇİN TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLA