İLAN

Sınırlı Sorumlu Burdur-Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan;

           Kooperatifimizin 2023 faaliyet yılına ait 71’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 10.00’da Emek Mahallesi 22050. Sokak No:2/1 Merkez-BURDUR adresindeki Burdur Satış Mağazamızda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

           Bu tarihte nisap temin edilemediği veya ertelendiği takdirde ikinci toplantı, aynı gündemi görüşmek üzere 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00’da yine aynı adreste yapılacaktır.

           Sayın Ortaklarımızın Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport ile birlikte teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Yılmaz GÜRCAN

71’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM   :

1-    Açılış,

2-    Genel Kurul Divanının seçimi, (Anasözleşmemizin 29. maddesi gereğince Başkan, Başkan Yardımcısı, 2 Katip ve en az 2 Oy toplayıcı),

3-    Saygı Duruşu,

4-    Genel Kurul divanına tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,

5-    Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,

6-    Kooperatifimizin 2023 faaliyet yılına ait Dış Denetim Raporu, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, görüşülmesi,

7-    Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası,

8-    1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 69. Maddesi kapsamında, 01.03.2024-28.02.2025 özel hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı için Dış Denetçinin seçilmesi,

9-    2023 Faaliyet yılı Müspet Gelir-Gider farkının Anasözleşmemizin 19’uncu maddesi uyarınca tevzii,

10-  Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere verilecek ücretlerin ve yollukların belirlenmesi,

11-  2024 Faaliyet yılına ait İş Programı ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve tatbiki hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12-   Dilek ve temenniler,

13-  Kapanış.

#ilangovtr Basın No ILN02050698