PREFABRİK BETONARME İÇME SUYU DEPOSU VE PREFABRİK BETONARME KAPTAJ

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Prefabrik Betonarme İçme Suyu Deposu ve Prefabrik Betonarme Kaptaj mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/891489

1-İdarenin
a) Adı : BURDUR İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Bahçelievler Mah. Bülent Ecevit Bul. No:30 15100 BURDUR MERKEZ/BURDUR
c) Telefon ve faks numarası : 2482331869 – 2482335354
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Prefabrik Betonarme İçme Suyu Deposu ve Prefabrik Betonarme Kaptaj
b) Niteliği, türü ve miktarı : 10 m3 prefabrik betonarme kaptaj (maslak) 10 adet, 50 m3 prefabrik içme suyu deposu ve manevra odası 1 adet, 100 m3 prefabrik içme suyu deposu ve manevra odası 5adet, 200 m3 prefabrik içme suyu deposu ve manevra odası 1 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Prefabrik İçme Suyu Kaptajlarının (Maslak) Konulacağı Köyler : 1 – Bucak İlçesi Yüreğil Köyü : 2 adet 10 m3 Kaptaj (Tek Su Girişli – Tesisatı Ø90 mm), 2 – Bucak İlçesi Ürkütlü Köyü : 1 adet 10 m3 Kaptaj (Tek Su Girişli – Tesisatı Ø90 mm), 3 – Bucak İlçesi Keçici Köyü : 1 adet 10 m3 Kaptaj (İki Su Girişli – Tesisatı Ø90 mm), 4 – Çeltikçi İlçesi Güvenli Köyü : 1 adet 10 m3 Maslak (Tek Su Girişli – Tesisatı Ø90 mm), 5 – Kemer İlçesi Yakalar Köyü : 3 adet 10 m3 Kaptaj (Tek Su Girişli – Tesisatı Ø75 mm), 6 – Kemer İlçesi Yakalar Köyü : 1 adet 10 m3 Kaptaj (Üç Su Girişli – Tesisatı Ø90 mm), 7 – Muhtelif Köy : 1 adet 10 m3 Kaptaj (Tek Su Girişli – Tesisatı Ø75 mm) Prefabrik İçme Suyu Depolarının Yerleştirileceği Köyler : 1 – 200 m3 Burdur Merkez Gökçebağ Köyü, 2 – 100 m3 Burdur Yeşilova Işıklar Köyü, 3 – 100 m3 Burdur Yeşilova Çaltepe Köyü, 4 – 100 m3 Burdur Yeşilova Yukarı Kırlı Köyü, 5 – 100 m3 Burdur Bucak Kızıllı Köyü, 6 – 100 m3 Burdur Bucak Taşyayla Köyü, 7 – 50 m3 Burdur Merkez Güneyyayla Köyü
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 gün içerisinde malzemeler teslim edilerek çalışır vaziyete getirilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleme imzalanmasına müteakip

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.09.2023 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Burdur İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç) Adaylar veya isteklilerin veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş prefabrik betonarme içme suyu deposu veya prefabrik betonarme kaptaj alımına dayalı tek bir sözleşme kapsamındaki mal alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01883615