İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN
HURDA BEDELİ KARŞILIĞI BİNA YIKIM İŞİ

İşin Adı Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Yeşilova Çok Programlı Anadolu Lisesi   Binası Yıkım İşi 83.250,00 TL 20.000,00 TL 18.04.2023 15:00
2 Kemer Kaymakamlığı lojman Binası Yıkım İşi      625,00 TL       100,00 TL 18.04.2023 15:30

Yukarıda belirtilen işler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık artırma usulü ile ihale edilecektir. İhale 18.04.2023 Salı günü saat 15.00’ den itibaren sıra ile  Burdur İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Salonunda İl Encümenince yapılacaktır.
MADDE:

 1. Yıkım işine ait Teknik Şartname, İdari Şartname ve Sözleşme Örneği mesai saatleri içerisinde BURDUR İL ÖZEL İDARESİ (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)/ Bahçelievler Mah. Bülent Ecevit Bul. No:30 Merkez/BURDUR, İhale Bürosundan temin edilebilir. İhale doküman bedeli her bir iş için ayrı ayrı 500,00 TL. (beş yüz Türk Lirası) olup Burdur İl Özel İdaresi hesaplarına (Ziraat Bankası Burdur Şubesi TR79 0001 0000 5834 4818 8050 01) yatırması gerekmektedir. İhale doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontun teklif zarfının içine konulması zorunlu olup ayrıca dosya alındı belgesi verilmeyecektir.
 2. İhaleye katılabilmek için istekliler her bir iş için ayrı ayrı ihale dosyası düzenlemesi gerekmektedir.
 3. İstekliler, en az yukarıda belirtilen tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat süresiz olacaktır. Geçici teminatın nakit olarak yatırılması halinde açıklama kısmına hangi iş için yatırıldığına dair İdareyi tereddüte düşürmeyecek şekilde yazılması gerekmektedir. Her iş için ayrı ayrı teminat verilmesi zorunludur. İstekliler iki iş için tek teminat veremezler.
 1. İsteklilerin ihale dosyasında sunması gereken belgeler;
  1. İsteklinin tebligat adresinin bildirmesi,
  2. Noter tasdikli imza sirküleri veya İmza beyannamesi
  3. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi,
  4. İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme Örneğini,
  5. İstekli gerçek kişi ise, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti
  6. İhaleye iştirak edecek isteklilerin kayıtlı olduğu odadan ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet alanını gösteren Oda Kayıt belgesi,
  7. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),
  8. İmzalanmış yer görme belgesi
  9. Adli Sicilinin temiz olduğuna dair kendi taahhütnamesi veya adli sicil kaydı belgesi (tüzel kişiliklerde tüm şirket ortaklarının),
  10. Dosya bedelinin yatırıldığını gösteren dekont.
  11. Yıkım İşini üstlenecek firmanın Y3 grubu yıkım müteahhitliği yetki belgesine sahip olması zorunlu olup bu belgeyi ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir.
  12. İstekliler, idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini sunabilirler.
  13. İstekliler ayrı ayrı düzenleyecekleri ihale dosyalarını 04.2023 Salı günü saat 11:00’e kadar Burdur İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne (Bahçelievler Mah. Bülent Ecevit Bul. No:30 Merkez/BURDUR) teslim etmeleri gerekmektedir.

5- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01807408