İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında İl Özel İdaresi Meclis Salonunda yapıldı.

AFAD başkanlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında Tüm İllerde hazırlanarak uygulanacak “İl Afet Risk Azaltma Planları” ile, Afetler olmadan önce hangi kurumun ne yapması gerektiğinin net şekilde ortaya konularak, afetlere karşı dirençli şehirler oluşturmak amaçlanıyor.

Bu kapsamda İlimizde hazırlanacak planla ilgili, geniş katılımla gerçekleşen toplantının başında İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yasin Tokgöz ve Vali Arslantaş konuşma yaptılar. 

Konuşmaların ardından AFAD İl Müdürü Tokgöz tarafından İl Afet Risk Azaltma Planı ile ilgili kapsamlı sunum yapıldı. Yapılan sunumda planın amacı ve kapsamı paylaşılarak, bugünü kadar bu kapsamda ilimizde yürütülen plan hazırlık çalışmaları ve uygulama süreciyle ilgili bilgiler verildi. 

Sunumun ardından katılımları dolayısıyla hazıruna teşekkür den Vali Arslantaş, planın önemine vurgu yaparak, kurumlar ve stk’lar tarafından plan kapsamında görevlendirilecek personelin konunun hassasiyeti de göz önünde bulundurularak nitelikli personellerden görevlendirilmesini rica ederek, takibin bizzat en üst yöneticiler tarafından yapılmasını isteyerek toplantıyı sonlandırdı.

Toplantıya Vali Arslantaş’ın yanı sıra, Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, kamu kurumları ile oda ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı. 

Vali Arslantaş toplantının başında yaptığı konuşmada; 

“Afet toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaydır.

Afetler, insanlık tarihi boyunca süregelmiş, bazı medeniyetleri ortadan kaldırmaya varacak kadar yıkıcı etkilere yol açabilmiştir. 

Bugün yerkürenin geçirmekte olduğu değişimler ve özellikle insanın doğayı etkileyen tasarrufları afetlerin nitelik ve niceliğini etkilemektedir. Artan nüfus, plansız kentleşme, ekosisteme zarar veren ekonomi/sanayi politikaları gibi gelişmelerin etkisiyle afetlerin meydana gelme sıklığı ve şiddetinde önemli bir artış yaşanmakta, yeni doğal afet tipleriyle de karşılaşılmaktadır. Afetlerin yol açtığı insani ve ekonomik kayıplar ciddi boyutlara ulaşmıştır. 

1998 – 2017 yılları arasında iklimle ilişkili ve jeofizik afetlerden dolayı 1,3 milyon insan hayatını kaybederken, 2,4 milyar kişi, evsiz kalmış, yerinden edilmiş ya da acil yardıma muhtaç kalmıştır. Ölümlerin çoğu jeofizik olaylardan, ağırlıklı olarak deprem ve tsunamilerden kaynaklanırken, tüm afetlerin %91’ine sel, fırtına, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve diğer aşırı hava olayları sebebiyet vermiştir . Sadece 2018 yılına bakıldığında 281 doğal afet gerçekleşmiş, 10.373 kişi hayatını kaybetmiş, 60 milyonu aşan insan afetlerden etkilenmiş, bunun dünya genelinde ekonomik maliyeti 131,7 Milyar Dolar olmuştur.

Birleşmiş Milletler’in Afete Dirençli Şehirler Kampanyası, SENDAİ Afet Risk Azaltma Çerçevesi öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda, İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde 81 ilimizde İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlanacaktır. 

İlimizin deprem bakımından büyük risk taşıyan iller arasında olması, iklim değişikliği nedeniyle kuraklık, sel gibi bölgesel afetlerin meydana gelmesi yaşanacak afetlere hazırlıklı olmanın hayati bir zaruret olduğunu göstermektedir.. 

İl afet risk azaltma planlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla, şehirlerde güvenli bir yaşam sağlamak, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak, afet risk azaltma bilinci oluşturmak, paydaşlar arasında iş birliğini artırmak, afet sırasında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmak amaçlanmaktadır. Elazığ ve İzmir illerimizde yaşadığımız depremler sonrası yapılan değerlendirme bize göstermiştir ki afet öncesi yapılan 1 liralık risk azaltma harcaması afet sonrası yapılacak 7,6 liralık harcamaya denk gelmektedir.

Bütün bu nedenlerden dolayı İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlama sürecinde kurum ve kuruluşlarımızın, STK’ların ellerinden gelen tüm katkıyı yapması gerekiyor. Sizlerin aktif katılımıyla oluşturacağımız plan, sağlam, sağlıklı, öngörülebilir olacak,  afetler karşısında hazır durumda olmamızı sağlayacak, can ve mal kaybını minimuma indirecektir. 

İlimizin genel durumunun çok iyi bilinmesi, verilerin toplanması için tüm kurum ve kuruluşlarımıza önemli görevler düşüyor. Mevcut durumu ve insan kaynağımızı iyi değerlendirip, İlimizin karşı karşıya kalabileceği risklerin çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. 

İl Afet Risk Azaltma Planı içeriğinden de anlaşılacağı üzere teknik personellerden yararlanmanın gerek şart olduğu bir plan olması sebebiyle, kurumlarınızdan istenen personellerin teknik personel olması ve istenen bilgi ve belgelerin AFAD Müdürlüğümüze ivedilikle gönderilmesi işlerimizi oldukça hızlandıracaktır. İşinize yaramadığını düşündüğünüz, kurumdan uzaklaştırmak istediğiniz personelleri değil yeterli donanıma sahip ve yetkin personellerinizi görevlendirmeniz önem arz ediyor.

Kıymetli mesai arkadaşlarım,

İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmalarının yanında afet risklerini azaltmada diğer önemli bir husus da bireylerin afetlere karşı bilinçlendirilmesidir. 2021 Afet Eğitim Yılı olması hasebiyle AFAD Müdürlüğümüzce yapılacak eğitim faaliyetlerine tüm kamu personellerinin katılması ve Temel Afet Bilinci Eğitimi alması konusu da il müdürü arkadaşlarımın sorumluluğunda yürütülecek bir faaliyet olacaktır.  

2021 yılının afetlere hazırlık yılı olmasından dolayı topyekûn seferber olacağız. 

Hazırlığı devam eden İl Afet ve Risk Azaltma Planının uygulamaya konulduğunda insanımızın can ve mal kaybını azaltmasını temenni ediyor sizleri sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.