FUEL-OİL YAKIT TANKI TEMİZLİĞİ
           TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. BURDUR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Fuel-Oil Yakıt Tankı Temizliği hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/388061
1-İdarenin
a) Adı : TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. BURDUR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Şeker Evleri Mahallesi Yunus Emre Caddesi No:2 15220 – Merkez/BURDUR Merkez/BURDUR
c) Telefon ve faks numarası : 2482331935 – 2482331267
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Fuel-Oil Yakıt Tankı Temizliği
b) Niteliği, türü ve miktarı : Burdur Şeker Fabrikası’na ait fuel-oil yakıt tankı içerisinde bulunan; 14 m çapında, 7 m yüksekliğinde silindirik (2 adet), miktarı 15-20 ton arası olan atık kodu belirtilen fuel-oilin, tank dibinde atık kalmayacak şekilde tanklardan boşaltılması, atık fuel-oil ve dip tortunun lisanslı araçlara yüklenmesi, geri kazanım tesisine nakliyesinin yapılarak boşaltılması, R1 kodlu geri kazanımının gerçekleştirilmesi işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : T.Ş.F.A.Ş. Burdur Şeker Fabrikası
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 30(Otuz) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.05.2023 – 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu (E-İhale)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
–  Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından verilen Atık Taşıma Firma Lisansı
– Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından verilen Atık Taşıma Araç Lisansı
– Ulusal  Atık Taşıma Formu (B)
– T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından R1 Kodlu geri kazanım işini yaptığına dair geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almış tesisi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Tehlikeli atıkların ”R1 kodlu geri kazanım” veya ”tehlikeli atıkların R1 kodlu geri kazanım (tehlikeli atık taşıma dahil)” hizmetlerinde faaliyet gösteren, gerçek ve tüzel kişilerin; Resmi Kurumlar veya Özel Sektöre yapmış olduğu işler.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.                                                                                                                                                                            TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

#ilangovtr Basın No ILN01828356