GÖLHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN YOLLARINDA KULLANILMAK ÜZERE TS 821 EN 1916 STANDARDINA GÖRE ÜRETİLMİŞ ANMA ÇAPI 600 MM VE 800 MM BUHAR KÜRLÜ, MUFLU 520 METRE BETON BÜZ ALIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GÖLHİSAR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü Orman Yollarında kullanılmak üzere TS 821 EN 1916 standardına göre üretilmiş Anma Çapı 600 mm ve 800 mm Buhar Kürlü, Muflu 520 metre Beton Büz Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/765695
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GÖLHİSAR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 15400 GÖLHİSAR/BURDUR
c) Telefon ve faks numarası : 2484113023 – 2484115672
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü Orman Yollarında kullanılmak üzere TS 821 EN 1916 standardına göre üretilmiş Anma Çapı 600 mm ve 800 mm Buhar Kürlü, Muflu 520 metre Beton Büz Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü Orman Yollarında Kullanılmak Üzere TS 821 EN 1916 standardına göre üretilmiş Anma Çapı 600 mm ve 800 mm Buhar Kürlü, Muflu 520 metre Beton Büz Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü Gölhisar Orman Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme İmzalandıktan sonra 30 gündür
d) İşe başlama tarihi : 28.08.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.08.2023 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İşletme Müdür Yardımcı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İhaleye katılacak firmalar TS 821 EN 1916 belgesini teklif ile birlikte vereceklerdir. İstenilen belgeyi ibraz etmeyen firmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01868263