BURDUR VALİLİĞİ
BURDUR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZLAR

Sıra No TAŞINMAZ NO BULUNDUĞU YER ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m2) HAZİNE HİSSESİ CİNSİ İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK ALAN (m2) İRTİFAK HAKKI TESİS AMACI İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALENİN
TARİHİ SAATİ
1 15010106056 Kayış Köyü 103 122 195.331,27 1/1 Çalılık 195.331,27 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 50.000,00 15.000,00 03.11.2023 09:30
2 15010106042 Kayış Köyü 130 98 138.790,92 1/1 Ham Toprak 138.790,92 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 70.000,00 21.000,00 03.11.2023 09:50
3 15010106139 Kayış Köyü 157 7 274.441,75 1/1 Ham Toprak 274.441,75 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 55.000,00 16.500,00 03.11.2023 10:10
4 15010116564 Çallıca Köyü 127 181 166.362,44 1/1 Ham Toprak 166.362,44 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 117.000,00 35.100,00 03.11.2023 10:30
5 15010116650 Çallıca Köyü 165 382 59.578,47 1/1 Hali Arazi 59.578,47 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 54.000,00 16.200,00 03.11.2023 10:50
6 15010105095 Kökez Köyü 133 8 66.514,41 1/1 Ham Toprak 66.514,41 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 17.000,00 5.100,00 03.11.2023 11:10
7 15010105096 Kökez Köyü 134 1 55.456,11 1/1 Hali Arazi 55.456,11 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 15.000,00 4.500,00 03.11.2023 11:30
8 15010105101 Kökez Köyü 137 4 62.037,35 1/1 Taşlık ve Çalılık 62.037,35 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması 16.000,00 4.800,00 03.11.2023 11:50

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen 8 (sekiz) adet taşınmazın irtifak hakkı tesisi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte, Burdur Defterdarlığı Hizmet Binasının 5 inci katında bulunan Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dâhilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
2- İhaleye iştirak edeceklerin, T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı suretini, yerleşim yeri belgesini, teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
3- İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ilişkin ihalelerde ihaleye katılacakların ihale öncesinde, anılan Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan bilgi ve belgelerle birlikte;
a) Kurulması planlanan elektrik üretim tesisinin türü (güneş, rüzgâr, jeotermal, hidrolik veya biyokütle enerjisine dayalı üretim tesisi) ile kurulu gücünü belirtir dilekçeyi,
b) Tüketim aboneliği/abonelikleri için bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü gösteren ilgili Şebeke İşletmecisinden alınacak yazıyı ihale öncesinde İdareye teslim etmeleri gerekmektedir.
4- Teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. (Süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.)
5- Söz konusu taşınmaz üzerinde; 412 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması amacıyla yirmi dokuz (29) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecektir.
6- (1) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılmasına yönelik olarak Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi/kullanma izni verilmesi amacıyla, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde Büyük Ova Koruma Alanı dışında;
a) Sanayi abone grubunda yer alan kişiler,
b) Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler,
c) Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler, başvuruda bulunabilir.
(2) Büyük Ova Koruma Alanı içinde ise sadece tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler başvuruda bulunabilir.
(3)  Mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alan kişiler bu Tebliğ kapsamında başvuruda bulunamazlar.
7- Yatırımcılar tarafından bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde üretim tesisi kurulabilir.
8-  a) Yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretim tesislerinin güç sınırı, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine göre belirlenir.
b) Güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretimi tesislerinde bir MWe başına kurulu güç için azami on beş dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verilir.
9- (1) Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı/kullanma izni ihalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın Ön İzin Sözleşmesi düzenlenmek suretiyle bir yıl süreli ön izin verilir.
(2) Taşınmaz üzerinde kurulması planlanan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca dağıtım ve/veya iletim sistemi ile ilgili kapasite garantisi verilmemekte olup Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kapasite alma işlemleri ön izin süresi içerisinde ön izin sahibi tarafından yerine getirilecektir.
(3) Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içerisinde İdareye teslim edilir. İdarece, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunda yer alan kurulu güç için gerekli taşınmaz miktarı tespit edilerek ön izin verilmesi gereken taşınmaz yüzölçümü belirlenerek ön izin sözleşmesi revize edilir. Taşınmazın kalan kısmının ifrazının mümkün olması halinde taşınmaz ifraz edilir.
10- İrtifak hakkı tesis edilen/kullanma izni verilen taşınmaz üzerinde yapılacak olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin işlemlerde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde düzenlenen inşaat sürelerine ilişkin hükümler uygulanacaktır.
11- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12- Geçici Teminat bedellerinin nakden ödenmek istenmesi halinde; Burdur Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesinin çalışma saatleri dikkate alınarak ödenmesi ve ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.
13- İhale ile ilgili bilgiler http://www.burdur.csb.gov.tr/ Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr/ internet adresinden öğrenilebilir.
14- İhalenin Yapılacağı Yer: Burdur Milli Emlak Müdürlüğü.
15- İdarenin telefon numarası: 0 (248) 233 10 75 / Faks: 0 (248) 233 50 92
İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN01908573