https://www.ilan.gov.tr


Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;

Sorumluluğu Belediyemize ait olan sokaklarda konumlandırılacak, metre karesi aşağıda belirtilen 150 adet tekstil kumbarası yerleştirilmesi için ”Burdur Belediyesi Sınırları İçinde Tekstil Atıkların, Kullanılmış Giysilerin, Kıyafetlerin Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Sınıflandırılması Ve Geri Kazanım İşi’’ nin 2886 Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri ve 45 maddesine göre (Açık Arttırma  Usulü) ile Pazar Mahallesi Belediye Caddesi No:9 Burdur Belediyesi Halı Sarayı Hizmet Binası  adresindeki Burdur Belediyesi Encümen Salonunda 18 Kasım 2021 tarihinde aşağıda belirtilen saatte 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. Bu ihaleye ait ihale dosyası mesai saatleri içerisinde Burdur Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol  Müdürlüğünden temin edilebilecektir. İhaleye girebilmek için isteklilerin; nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması durumunda Ticaret Sanayi Odası belgesi; ikametgâh il muhaberi, tüzel kişi olması durumunda adres beyanı; yer gördü belgesi; geçici teminat ve ek teminat, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı; vekâlet ile katılıyorsa istekli adına düzenlenmiş vekâletname, vekâlet iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini, En az 3 yıl iş deneyim belgesi ve en az bir adet Belediye sözleşmesi ihale komisyonuna sunması gerekir. İstenilen belgenin aslı veya noter onaylı sureti verilecektir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlana dair detaylı bilgi Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinden alınabilir.

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.