T.C. BURDUR 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS : 2020/79 16.10.2023 KARAR : 2023/368

SANIK : EBADULLAH HASHEMI, Aminullah ve Besira oğlu, 01.01.1998 Kabul doğumlu,

KARAR TARİHİ : 05.09.2023
Mahkememizin 2020/79 esas ve 2023/368 karar sayılı dosyasında sanık Ebadullah HASHEMI hakkında “basit yaralama” suçundan yapılan yargılama neticesinde düşme kararı verildiği, sanığın yokluğunda verilen kararın sanığa ait herhangi bir adres tespit edilemediğinden tebliğ işleminin gerçekleştirilemediği bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince sanık hakkında ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmakla, hazırlanan bu metnin gazetede ve elektronik ortamda yayımlandığı tarihten itibaren 15gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, süresinde yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01912107