T.C.
BURDUR
3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.26877621-2024/150-Ceza Dava Dosyası 02.05.2024 SANIK : VOLKAN DENK , Sıtkı ve Meryem oğlu, Sarayköy 22/11/1985 doğumlu, Denizli Sarayköy Bala mah/köy nüfusuna kayıtlı, TC NO: 25192606304
KARAR TARİHİ: 29/03/2024
Bileşim Sistemlerinin Kullanılması suretiyle hırsızlıksuçundan sanık VOLKAN DENKhakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda ; "Her ne kadar sanıklar hakkında "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan 5237 sayılı TCK'nın 37 delaletiyle 142/2.e, 53 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları talebiyle Mahkememizde kamu davası açılmış ise de; müşteki Abdullah Tunç'u olay günü kullanmakta olduğu 0535 949 72 81 numaralı telefonunu 0532 222 25 25 numaralı telefondan arayan şahısların kendisine daha iyi kredi kartı vereceklerinden bahisle müştekinin telefonuna Team Viewar Oick Support isimli uygulamayı indirttikleri, müştekiden Akbank Direkt uygulamasına girmesini istediklerini, akabinde müştekinin Burdur Akbank Şubesinde bulunan 140638 numaralı hesabından bilgisi ve rızası dışında 16.000,00 TL kredi kullandırıldığı, daha sonra toplamda 20.331,89 TL paranın müştekinin hesabından Volkan Emre Can'ın hesabına gönderildiği, yaşanan olay nedeniyle davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlanıldığı, sanıkların eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 158/1-L maddesinde düzenlenen "Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle Dolandırıcılık" suçunun oluşabilmesi nedeni ile; Mahkememizin görevsiz, Burdur Ağır Ceza Mahkemesinin görevli mahkeme olabileceği anlaşıldığından; 5235 sayılı Adli Yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12. maddesi uyarınca Ağır Ceza Mahkemesine ait olabileceği anlaşılmakla; 5235 Sayılı Kanunun 10,11 ve 12 maddeleri ile 5271 sayılı CMK’nin 5/1 maddesi gereğince mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE," karar verildiği, kararın sanığın yokluğunda verilmesi sebebiyle tebliğ edilmesi gerektiği, sanığın mahkememiz dosyasında bilinenen son adresinegerekçeli kararın tebliği için tebligat yapıldığı ancak bilatebliğ mahkememize iade edildiği, ayrıca kolluk kuvvetlerine tebligata yarar açık adresinin tahkik ve tespiti için adres araştırması yaptırıldığı, , yapılan adres araştırmasına rağmen tebligata yarar bir adresin tespit edilemediği, sanığınsisteme kayıtlı bir mernis adresinin debulunmaması karşısında ; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış, hazırlanan bu metnin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra bu kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içinde Burdur Ağır Ceza Mahkemesine itirazkanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, süresinde yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02026859