T.C.
BURDUR
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/440 Esas
KARAR NO : 2024/170
SANIK : ROMEO ROGAVA, Soto ve Inga oğlu, 1993 ZUGDIDI doğumlu, ,
KARAR TARİHİ : 02/04/2024
Mahkememizin yukarıda numarası yazılı kararı ile sanık hakkında Hükümlü veya Tutuklunun kaçması suçundan açılan kamu davasında suça ilişkin olağan zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle, CMK'nun 223/8 maddesi uyarınca düşmesine karar verildiği, sanığın yokluğunda verilmesi ve tebliğ edilememesi sebebiyle ilanen tebligat yapılması gerekmekle hazırlanan metnin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği İLANEN tebliğ olunur. 30/04/2024

#ilangovtr Basın No ILN02025683